AVTALEVILKÅR

BAKGRUNN
Tillegg til avtaletekst presentert i oversendt tilbud
Denne avtalen («avtalen») inngås mellom Training Norge AS («Training») og den juridiske person som samtykker i disse vilkårene («kunden»). Denne avtale får virkning fra og med den dato da kunden foretar skriftlig bestilling. Hvis du godtar avtalen på vegne av kunden, opplyser og bekrefter du at du i) har fullmakt til å binde kunden til disse vilkårene, ii) har lest gjennom og forstått denne avtale og iii) godtar denne avtale på vegne av kunden.

1. KONTAKTINFORMASJON
Training Norge AS
Strandgata 19, 0152 Oslo
kontakt@training.no / +47 91662525

Organisasjonsnummer: 913 365 798
Kontonummer: 15034469234

2. OMFANG
Academy-training, In-House-training, Kurs/Foredrag/Seminar/Kick-off og Rådgivning innebærer salgsstøtte og treningsstøtte i det omfang som er regulert i den enkelte kontrakt/ tilbud.

Salgsskolen innebærer tilgang til alle Moment-treninger i Training Norge AS sin regi for det antall personer som er nevnt i denne kontrakten og som defineres ved navn i veiledermøte.

3. VARIGHET
Denne avtalen gjelder for perioden fra aksept til skriftlig oppsigelse, i henhold til vilkårene. Bistand (Trening/Foredrag/Rådgivining/Coaching) varer i den perioden som er definert i tilbudet. Alle avtaler om Salgsskolen (Moment-trening) inngås med 12 måneders varighet. Avtalen løper fra første kalendermåned etter mottatt skriftlig aksept og fornyes automatisk med 12 måneder av gangen.
 

4. OPPSIGELSE/avlysing/flytting

Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig og må være Training Norge AS i hende etter følgende frister før avtalt leveransedato for bistand (Trening/Foredrag/Rådgivning/Coaching):

  • 3 uker (21 dager) før leveransedato faktureres 50%. (Ved oppsigelse/avlysning/flytting før 21 dager faktureres kun påløpte direkte kostnader. 
  • 2 uker (14 dager) før avtalt leveransedato faktureres 100%.

Salgsskolen/ Moment-trening: Oppsigelse min. 2 kalendermåneder før fornyelse. Hvis ikke avtalen sies opp minimum 2 kalendermåneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen automatisk for nye 12 måneder.

5. PRISER
Training kan endre den oppgitte listeprisen etter å ha annonsert en slik endring 30 dager i forveien. Priser reguleres for øvrig årlig, uten ytterligere varsel, med justeringer i konsumprisindeksen. Alle priser er eks. mva.
 

6. BETALINGSBETINGELSER
Faktura sendes 3 uker før leveranse, med betalingsfrist pr. 14. dager.  Forfallsdato for avtalte treningsdager/ rådgivingsdager er således 7 dager før dato er avtalt for slik trening/rådgivning.

Forfall for løpende månedlig/årlig avtale er 15. i måneden før avtaleperioden starter.

7. MANGLENDE-/ SEN BETALING
Alle fakturatvister må sendes inn før forfallsdatoen på fakturaen.

Hvis kunden trenger kjøpsordrenummer på fakturaen, må kunden informere Training, så tar Training med et slikt kjøpsordrenummer på fakturaene som utstedes deretter. Hvis kunden ikke angir kjøpsordrenummer, frafaller kunden ethvert kjøpsordrekrav og a) Training fakturerer kunden uten kjøpsordrenummer og b) kunden samtykker i å betale fakturaer uten angivelse av kjøpsordrenummer. Partene avtaler at ingen av vilkårene i en kundeutstedt kjøpsordre gjelder for denne avtalen eller endrer den, og at eventuelle vilkår i disse kjøpsordrene er ugyldige.

Training kan belaste morarenter ihht den gjeldende %-sats besluttet av Finansdepartementet, på alle betalinger for tjenesten som er forfalt.

Kunden holdes ansvarlig for alle rimelige utgifter (deriblant saksomkostninger) som Training evt. pådrar seg ved innkrevning av forfalte og ubetalte beløp, unntatt hvis disse forfalte og ubetalte beløpene skyldes unøyaktigheter i Trainings fakturering.

8. VEILEDNINGSMØTE
For Salgskolen/ Moment-training: Partene kan, når avtale er inngått, avtale et veiledningsmøte. Hensikten med møtet er å orientere om de enkelte Momentene med den hensikt at alle personer deltar på de treningene hvor vedkommende har størst nytte. Kunden plikter i møtet å overlevere kontaktinformasjon på alle deltakere knyttet til avtalen og deres nærmeste leder før deltakelse på trening.

9. OVERDRAGELSE
Training Norge AS kan overdra rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen.
 

10. MERKEVARE OG IMMATERIELLE RETTIGHETER
Kunden godtar at Training kan ta med kundens navn eller merkevare i en liste over Trainings kunder på nettet eller i markedsføringsmateriell. Kunden samtykker også i at Training muntlig kan angi kunden som en kunde av Training. En part kan til enhver tid ved rimelig skriftlig meddelelse trekke tilbake den andre partens rett til å bruke merkevareegenskapene etter denne avtale.

Training Norge AS eier alle rettigheter til treningskonsept og -innhold. Det er ikke tillatt å oversende til andre hele/deler av konsept og/eller innhold uten skriftlig tillatelse fra Training Norge AS.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtale, skal ingen av partene erverve eiendomsrett til immaterial-rettigheter som tilhører den andre parten. Mellom partene har kunden alle immaterialrettigheter til kunde-opplysningene, og Training har alle immaterialrettigheter til produktet.

11. BRUKSBEGRENSNING
Kunden skal ikke, og skal gjøre sitt ytterste for å sikre at en tredjepart ikke, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt med Training, a) selge, videreselge, leie ut, eller tilsvarende, tjenestene til en tredjepart, b) prøve å dekompilere tjenestene eller en del av tjenestene eller c) prøve å helt eller delvis utvikle et substitutt eller en lignende tjeneste ved bruk av, eller tilgang til, tjenestene.
 

12. ANSVARSFRASKRIVELSE
Ingen av partene skal etter denne avtale være ansvarlig (enten ansvarsforholdet er kontraktsmessig, ikke-kontraktsmessig eller annet) for noen av følgende tap som den andre parten har pådratt seg (enten partene forutså disse tapene på datoen for inngåelse av denne avtale eller ikke):

a) tap av faktisk eller forventet fortjeneste (deriblant tap av fortjeneste på kontrakter)
b) tap av forventede besparelser
c) tap av forretningsmulighet
d) tap av anseelse/goodwill
e) eventuelle spesielle eller indirekte tap eller følgetap.

Training tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i Innhold. Training fraskriver seg ethvert ansvar for dette. Training er heller ikke ansvarlig for tap som følge av feil på eller i tilknytning til Innholdet, nedetid, andre tekniske problemer eller feil i eller ved kilder som Innhold viser til eller henter informasjon fra. Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver Training seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet Innholdet.

13. FORCE MAJEURE
Ingen av partene er ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av en forpliktelse etter denne avtale hvis mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor partens rimelige kontroll.
 

14. TVISTER
Ved eventuell uenighet om avtalen skal partene søke en løsning gjennom forhandling. I tilfelle enighet ikke oppnås vedtar partene Oslo Tingrett som verneting.

15. ENDRINGER AV DISSE GENERELLE VILKÅRENE 
Training kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig.

16. HENVENDELSER 
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på: kontakt@training.no eller: Kontaktskjema